اخبار > تمدید وام دانشجویی تا تاریخ 25 خرداد 1400اطلاعیه

تمدید وام دانشجویی تا تاریخ 25 خرداد 1400

١٠:١٥ | 1400/02/28
گروه خبری: تب دوم
شماره خبر: ٨٥
تعداد بازدید: 17

تمدید وام دانشجویی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:

با در نظر گرفتن دستورالعمل هاي ستاد ملی مقابله بـا کرونـا درخصوص تعطیلی آموزش حضوري بسـیاري از دانشـگاههـا و مراکز آموزش عـالی کشور و عـدم حضور دانشـجویان و همچنین حضور حداقلی همکاران دانشـگاهی در محل کار در شـرایط ناشی از تشدید شیوع بیماري کرونـا و نیز در راسـتاي حمایت بیشتر از دانشـجویان و بهره منـدي حـداکثري آنان از حمایت هاي صـندوق رفاه دانشجویان، مهلت ثبت وامهاي دانشـجویی تا تاریخ 1400/03/25 تمدید میگردد.


خروج