تعرفه دستگاه ها

دانشگاه مازندران

 دانشکده شیمی      

 تعرفه هزينه خدمات آزمايشگاهي درسال  1398مصوب  15/2/1398 شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده شيمي

الف)

ردیف

نام دستگاه

مبلغ به ریال

کارشناس مربوطه

1

FT-IR

300/000

آقای سالاریه

2

UV

150/000

آقای سالاریه

3

GC-MS

 

 

آنالیز ساده       1/800/000

اسانس گیاهان  2/500/000

آنالیز پیچیده     3/000/000

دکترعلی نژاد

4

GC-FID

 

آنالیزساده        700/000

آنالیز پیچیده    1/000/000

 

دکتر علی نژاد

5

MAS

800/000

دکتر علی نژاد

6

DSC

1/000/000

خانم رویدل

7

STA/TGA

1/200/000

خانم رویدل

8

Atomic

افزایش استاندارد برای هرنمونه 000/100 ریال اضافه می گردد.

تا 10 نمونه      300/000

10 تا20 نمونه  250/000

بالای 20 نمونه 200/000

خانم رویدل

9*

1H-NMR

550/000

آقای عزیزی

10*

13C-NMR

750/000

آقای عزیزی

11*

DEPT

850/000

آقای عزیزی

12*

F19–P31

 

600/000

آقای عزیزی

13**

AFM

800/000

خانم آهنگری

14

STM

700/000

خانم آهنگری

15

BET

BET آزمون سریع

 

1/500/000

2/000/000

خانم آهنگری

16

الکتروریس نازل دار

هرساعت            150/000

-

17

اسپکتروفلوئورومتر

تا  15 نمونه       200/000

از  15 تا 30 نمونه100/000

از 30 به بالا         80/000

خانم آهنگری

 

NMR*: هزینه حلال ها به هزینه های بند 8، 9، 10، 11 : به شرح زیر اضافه می شود:

1-   حلال  D2O و CDC13       مبلغ 150/000 ریال

2- حلال    DMSO-d6           مبلغ 250/000 ریال

AFM** :

1-    به ازای هر تصویر درخواستی اضافی از قسمت های مختلف سطح نمونه، هزینه یک طیف کامل دریافت شود.

2-    به ازای هر تصویر درخواستی اضافی از یک سطح در زوایای مختلف، نصف هزینه طیف کامل  دریافت شود . 

ب) تعرفه هزینه های بند الف برای دانشجویان دانشگاه مازندران 50% تخفیف داده می شود. 

جهت درخواست ثبت طیف، ابتدا در شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا) به آدرس اینترنتی shaa.msrt.ir ثبت نام نموده و نسبت به پرداخت هزینه بر اساس مراحل آن سامانه اقدام نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر فایل ضمیمه را مطالعه نمایید.

دانلود فايل : shaa_help.pdf ( 2445KB )

 

   دانلود : تعرفه--98.pdf           حجم فایل 459 KB