سرفصل دروس کارشناسی ارشد گرايش نانوشیمی


  
مقطع کارشناسی ارشد شیـمی شامل مجموعه ای از دروس تخصصی هر گرایش، انتخابی، سمینار و پایان نامه می باشد.
 
تعداد کل این واحدها در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته گرایش نانوشیمی 28 واحد است.
 
الف ) دروس الزامی 9 واحد
 
ب) دروس جبرانی بر اساس نظر گروه (حداکثر 9 واحد)
 
ج ) دروس انتخابی 12 واحد.

  د ) سمینار 1 واحد
 
و ) پایان نامه 6 واحد

 

تذکر 1: رعایت پیش نیازمطابق با سرفصل الزامی و بر عهده دانشجو می باشد. در صورت عدم رعایت توسط دانشجو، آموزش مجاز می باشد در هر مرحله ای که تشخیص دهد، نسبت به حذف دروس بعدی اقدام نماید.


   
- لیست دروس جبرانی گرایش نانوشیمی (مصوب شورای عالی برنامه ریزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به شرح زیر می باشد.. 
  
- کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی 3 واحد
   - مبانی شیمی کوانتومی 3 واحد
   - شیمی فیزیک (2)  3 واحد

 

تذکر2 : ضرورت گذراندن دروس جبرانی با صلاحدید و تصویب گروه تخصصی مربوطه تعیین می گردد.

تذکر3: واحدها و نمرات دروس جبرانی در جمع کل واحد ها و میانگین نمرات  دانشجو محاسبه نمی شود، اما دانشجو بایستی حداقل نمره 12 را در این دروس کسب نماید، در غیر اینصورت ملزم به گذراندن مجدد آن دروس می باشد.

 

 دروس الزامی مقطع کارشناسی ارشد گرایش نانوشیمی


 1- شیمی نظری ساختارهای نانو،  3 واحد 
 2- روشهای سنتز مواد نانوساختار،  3 واحد
 3- شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد،  3 واحد

 

  * دروس انتخابی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی رشته ی علوم و فناوری نانو- ( نانو شیمی)

 

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

شیمی سطح و حالت جامد

3

-----

شیمی سل-ژل

3

روشهای سنتز مواد نانوساختار

کاربرد سونو شیمی در تهیه مواد نانو

3

روشهای سنتز مواد نانوساختار

کارگاه سنتز و شناسایی مواد نانوساختار

1

روشهای سنتز مواد نانوساختار

نانو فناوری پلیمرها

3

روشهای سنتز مواد نانوساختار

نانو مواد معدنی

3

روشهای سنتز مواد نانو ساختار

شیمی سوپرامولکولی

3

روشهای سنتز مواد نانوساختار- استریوشیمی

محاسبات کوانتومی مواد نانو ساختار1

3

شیمی نظری ساختارهای نانو

*شیمی معدنی پیشرفته

3

-----

*شیمی فیزیک پیشرفته

3

-----

*شیمی آلی پیشرفته

3

-----

*شیمی تجزیه پیشرفته

3

-----

سمینار2

1

-----

 

آرايش ترمي نانوشيمي (مقطع کارشناسي ارشد)

 

ترم اول

نام درس

تعداد واحد

 

ترم دوم

نام درس

تعداد واحد

روش های سنتز مواد نانو ساختار 1

3

شيمي سل - ژل

3

شناسايي و تعیین ساختار نانو مواد1

3

یکی از دروس(نانو مواد معدني يا کاربرد سونوشيمي در سنتز مواد نانو)

3

شيمي نظري ساختارهای نانو

3

شيمي سطح و حالت جامد

3

شيمي فيزيک 3 (جبراني)

در صورت نگذراندن درس در مقطع کارشناسی

3

 

ترم سوم

نانو فناوري پليمرها

3

 

سمينار

1

 

پايان نامه

6

 

 

   دانلود : سرفصل_نانوشيمي.pdf           حجم فایل 372 KB