سرفصل دروس کارشناسی ارشد گرايش شيمي معدني(ورودی 96 ومابعد

 

مقطع کارشناسی ارشد شیـمی شامل مجموعه ای از دروس الزامی ، انتخابی، سمینار و پایان نامه می باشد.

 تعداد کل این واحدها در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته گرایش شیمی معدنی 28 واحد است.

الف) دروس الزامی گرایش شیمی معدنی 9 واحد می باشد.

ب) دروس انتخابی گرايش شيمي معدني 12 واحد می باشد.

  د ) سمینار 1 واحد
 
و ) پایان نامه 6 واحد


تذکر مهم: رعایت پیش نیازمطابق با سرفصل الزامی و بر عهده دانشجو می باشد. در صورت عدم رعایت توسط دانشجو، آموزش مجاز می باشد در هر مرحله ای که تشخیص دهد، نسبت به حذف دروس بعدی اقدام نماید.

 

 دروس الزامی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی معدنی                                     

     
 1- سینتیک،ترمودینامیک و مکانیزم واکنشهای معدنی  3 واحد 
 2- طیف سنجی معدنی،  3 واحد
 3- شیمی معدنی پیشرفته، 3 واحد
 
 4- سمینار   1 واحد 
 
5- پایان نامه 6 واحد  

                                           

* دروس انتخابی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی گرایش معدنی

 

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

شیمی فیزیک معدنی

3

شیمی معدنی پیشرفته

شیمی کوانتومی 1

3

------

شیمی آلی پیشرفته

3

------

شیمی تجزیه پیشرفته

3

------

شیمی هسته ای

3

شیمی معدنی پیشرفته

شیمی فیزیک پیشرفته

3

------

نانو مواد معدنی

3

روشهای سنتز مواد نانو ساختار

سنتز و شناسایی کمپلکس های معدنی

4

شیمی معدنی پیشرفته- شیمی کوانتومی 1

مباحث نوین در شیمی

3

شیمی معدنی پیشرفته

شیمی محاسباتی ترکیبات معدنی

3

شیمی معدنی پیشرفته

شیمی تابش

3

شیمی معدنی پیشرفته

کریستالوگرافی

3

شیمی معدنی پیشرفته

شیمی سل ژل

3

روشهای سنتز مواد نانو ساختار

شیمی آلی فلزی

3

شیمی معدنی پیشرفته

بیوشیمی معدنی

3

شیمی معدنی پیشرفته

شیمی ترکیبات کلاستر

2

شیمی معدنی پیشرفته

کاربرد نظریه گروه در شیمی

3

-----

شیمی حالت جامد

3

شیمی فیزیک پیشرفته و شیمی معدنی پیشرفته

 

 

آرایش ترمی شیمی معدنی (مقطع کارشناسی ارشد)

ترم اول

نام درس

تعداد واحد

شیمی معدنی پیشرفته

3      

سنیتیک، ترمودینامیک و مکانیزم واکنش های معدنی

3

کاربرد نظریه گروه در شیمی

3

طیف سنجی معدنی

3

ترم دوم

(3 درس از 4 درس جدول)

شیمی فیزیک معدنی

3

یکی از دروس پیشرفته سایرگرایش ها بانظر استاد راهنما

3

شیمی آلی فلزی

3

مباحث نوین در شیمی معدنی

3

ترم سوم

سمینار

1

پایان نامه

6

 

   دانلود : سرفصل_دروس_معدني.pdf           حجم فایل 368 KB