سرفصل دروس کارشناسی ارشد گرايش شيمي فیزیک(ورودی 97 ومابعد) 
  
مقطع کارشناسی ارشد شیـمی شامل مجموعه ای از دروس تخصصی هر گرایش، انتخابی، سمینار و پایان نامه می باشد.
 
تعداد کل این واحدها در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته گرایش شیمی فیزیک 28 واحد است.
الف ) دروس الزامی 9 واحد
 
ب) دروس انتخابی 12 واحد
 
د) سمینار   1 واحد.

س) پایان نامه  6 واحد
و) دروس جبرانی بر اساس نظر گروه

 

تذکر 1: رعایت پیش نیازمطابق با سرفصل الزامی و بر عهده دانشجو می باشد. در صورت عدم رعایت توسط دانشجو، آموزش مجاز می باشد در هر مرحله ای که تشخیص دهد، نسبت به حذف دروس بعدی اقدام نماید.

    

تذکر2: لیست دروس جبرانی گرایش شیمی فیزیک (مصوب شورای عالی برنامه ریزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به شرح زیر می باشد.                                                                                                                                   

   - شیمی فیزیک(1)  3 واحد
 
 - شیمی فیزیک(2)  3 واحد
شیمی فیزیک (3)  3 واحد - 

لازم به ذکر است واحدها و نمرات دروس جبرانی در جمع کل واحد ها و میانگین نمرات  دانشجو محاسبه نمی شود، اما دانشجو بایستی حداقل نمره 12 را در این دروس کسب نماید، در غیر اینصورت ملزم به گذراندن مجدد آن دروس می باشد.

   

 دروس الزامی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته گرایش شیمی فيزيك


 1- شیمی فیزیک پیشرفته،  3 واحد 
 2- ترمودینامیک آماری،  3 واحد
 3- مکانیک کوانتومی،  3 واحد    
 
                                            

*دروس انتخابی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی فیزیک

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

طیف سنجی مولکولی

3

مکانیک کوانتومی

سینتیک و دینامیک شیمیایی

3

--------

شیمی سطح وحالت جامد

3

--------

ریاضیات در شیمی فیزیک

3

--------

شیمی محاسباتی

3

مکانیک کوانتومی

شیمی فیزیک پلیمرها

3

-------

آشنایی با صنایع شیمیایی ایران

3

-------

 

 

آرایش ترمی شیمی فیزیک (مقطع کارشناسی ارشد)

ترم

نام درس

تعداد واحد

ترم اول

شیمی فیزیک پیشرفته

3

مکانیک کوانتومی

3

یکی از دروس اختیاری(شیمی فیزیک پلیمرها، شیمی آلی پیشرفته، شیمی معدنی پیشرفته، شیمی تجزیه پیشرفته، ریاضیات در شیمی فیزیک به همراه دروس جبرانی

3

ترم دوم

دو درس از دروس اختیاری (سینتیک و دینامیک شیمیایی یا شیمی محاسباتی یا طیف سنجی مولکولی یا شیمی سطح و حالت جامد)

6

ترمودینامیک آماری

3

ترم سوم

یکی از دروس اختیاری(شیمی سطح و حالت جامد یا شیمی محاسباتی یا آشنایی با صنایع شیمیایی ایران)

3

سمینار

1

پایان نامه

6

       

 

   دانلود : سرفصل_دروس_شيمي_فيزيک.pdf           حجم فایل 364 KB