سرفصل دروس کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه(ورودی 97 ومابعد) 


  
مقطع کارشناسی ارشد شیـمی شامل مجموعه ای از دروس تخصصی هر گرایش، انتخابی، سمینار و پایان نامه می باشد.
 
تعداد کل این واحدها در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته گرایش شیمی تجزیه 28 واحد است.
 
الف ) دروس الزامی 9 واحد
  
ب ) دروس انتخابی 12 واحد
    ج) سمینار 1 واحد

    د) پایان نامه 6 واحد.


 
تذکر مهم: رعایت پیش نیازمطابق با سرفصل الزامی و بر عهده دانشجو می باشد. در صورت عدم رعایت توسط دانشجو، آموزش مجاز می باشد در هر مرحله ای که تشخیص دهد، نسبت به حذف دروس بعدی اقدام نماید.                                                                                                                                         

 دروس الزامی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه

 
 1- شیمی تجزیه پیشرفته،  3 واحد 
 2- الکتروشیمی تجزیه ای 1،  3 واحد
 3- روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی،  3 واحد
 
 4- طیف بینی اتمی تجزیه ای،  3 واحد

    
تذکر2: دانشجو ملزم به گذراندن 9 واحد از دروس الزامی فوق می باشد. دانشجو می تواندیکی از دروس باقیمانده  فوق را به عنوان درس اختیاری اخذ نماید.


 *دروس انتخابی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

طیف بینی مولکولی تجزیه ای

3

-------

الکتروشیمی صنعتی

3

-------

شیمی فیزیک پیشرفته

3

-------

شیمی معدنی پیشرفته

3

-------

کروماتوگرافی

3

-------

نانوشیمی تجزیه ای

3

-------

کمومتریکس(شیمی سنجی)مقدماتی

3

-------

کاربرد روش های محاسباتی در شیمی تجزیه

3

-------

آشنایی با صنایع شیمیایی ایران

3

-------

الکتروشیمی تجزیه ای 2

3

الکتروشیمی تجزیه ای 1

روش های مطالعه سطح و نانو ساختارها

3

-------

اصول خوردگی

3

الکتروشیمی تجزیه ای 1

بیوشیمی تجزیه ای

3

-------

شیمی تجزیه سبز

3

-------

روش های استاندارد و پروتکل های بین المللی

3

-------

آشنایی با روش های تصویر برداری

3

-------

روش های نوین آنالیز دارو و غذا

3

-------

شیمی تجزیه محیط زیست

3

-------

 

آرایش ترمی شیمی تجزیه (مقطع کارشناسی ارشد)

 

ترم اول

 

نام درس

تعداد واحد

شیمی تجزیه پیشرفته

3

الکتروشیمی تجزیه ای (1)

3

طیف بینی اتمی تجزیه ای

3

ترم دوم

روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی

3

طیف بینی مولکولی تجزیه ای

3

کمومتریکس(شیمی سنجی) مقدماتی

3

الکترو شیمی تجزیه ای (2)

3

ترم سوم

شیمی تجزیه محیط زیست

3

کروماتوگرافی یا روش های نوین آنالیز دارو و غذا

3

سمینار

1

پایان نامه

6

   دانلود : سرفصل_دروس_شيمي_تجزيه.pdf           حجم فایل 371 KB