سرفصل دروس کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی(ورودی 96 ومابعد)  

   مقطع کارشناسی ارشد شیـمی شامل مجموعه ای از دروس تخصصی هر گرایش، انتخابی، سمینار و پایان نامه می باشد.
  تعداد کل این واحدها در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته گرایش شیمی آلی 28 واحد است.
 الف ) دروس الزامی 9 واحد
   ب ) دروس انتخابی 12 واحد
 د) سمینار 1 واحد

  و) پایان نامه 6 واحد

دروس الزامی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی

 1- شیمی آلی پیشرفته،  3 واحد 
 2- سنتز مواد آلی،  3 واحد
 3- طیف سنجی آلی پیشرفته،  3 واحد
 
 

دروس انتخابی مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی

 

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

شیمی هتروسیکل

3

-------

شیمی فیزیک آلی پیشرفته

3

-------

استرئوشیمی

3

-------

فوتوشیمی

3

-------

شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون

3

-------

بیوشیمی آلی

3

-------

مباحث نوین در شیمی آلی

3

-------

شیمی پپتید پیشرفته

3

-------

سنتز مواد نانوساختار

3

-------

شیمی دارویی پیشرفته

3

-------

شیمی ترکیبات طبیعی

3

-------

سنتز پلیمر

3

-------

شیمی ابرمولکول ها

3

-------

شیمی کاتالیست

3

-------

شیمی آلی صنعتی

3

-------

آشنایی با صنایع شیمیایی ایران

3

-------

شیمی معدنی پیشرفته

3

-------

شیمی فیزیک پیشرفته

3

-------

سنتز نامتقارن

3

-------

شیمی سبز

3

-------

سنتز مواد دارویی با ارزش بالا

3

-------

 

 

آرايش ترمي شيمي آلی (مقطع کارشناسي ارشد)

ترم

نام درس

تعداد واحد

ترم اول

طیف سنجی آلی پیشرفته

3

شیمی آلی پیشرفته

3

مباحث نوین در شیمی آلی

3

ترم دوم

سنتز مواد آلی

3

سه درس اختیاری از بین دروس جدول 1-2 آیین نامه برنامه­های درسی کارشناسی ارشد مصوب 1/12/95 کمیسیون برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم مانند (شیمی فیزیک آلی پیشرفته، شیمی هتروسیکل، شیمی دارویی پیشرفته، سنتز پلیمر، بیوشیمی آلی، شیمی ابرمولکول­ها، سنتز نامتقارن)

9

ترم سوم

سمینار

1

پایان نامه

6

 

   دانلود : سرفصل_دروس_شيمي_آلي.pdf           حجم فایل 362 KB