آدرس: بابلسر پردیس دانشگاه مازندران دانشکده شیمی

کارشناس دستگاه: دکتر علی نژاد تیلکی

تلفن تماس:   35302377-011

ایمیل : alinejad@umz.ac.ir

 

   دانلود : AFMفرم_مخصوص_آنالیز.pdf           حجم فایل 572 KB