دستگاه HPLC

آدرس: بابلسر پردیس دانشگاه مازندران دانشکده شیمی

کارشناس دستگاه: دکتر علی نژاد تیلکی

تلفن تماس:   35302377-011

ایمیل : alinejad@umz.ac.ir