دستگاه HPLC

  HPLC   دستگاه

آدرس: بابلسر پردیس دانشگاه مازندران دانشکده شیمی

کارشناس دستگاه: دکتر علی نژاد تیلکی

تلفن تماس:   35302377-011

alinejad@umz.ac.ir