دستگاه GC-MS

 

مشخصات کارشناس:  علی علی نژاد تیلکی، دکترای شیمی تجزیه

آدرس: بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده شیمی، آزمایشگاه GC/MS

تلفن تماس: 35302377-011             همراه: 09111559973                       e-mail: alinejad@umz.ac.ir