دستگاه FT-IR

کارشناس: کمیل سالاریه

تلفن:    2319 3530 - 011

پست الکترونیکی:  K.SALARIEH@UMZ.AC.IR

آدرس: بابلسر،بلوار شهید ذوالفقاری، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده شیمی،آزمایشگاه  FT-IR