دستگاه FT-IR

  FT-IR   دستگاه 

کارشناس: کمیل سالاریه

 تلفن:    2319 3530 - 011

E-mail: k.salarieh@umz.ac.ir

 FT-IR  آدرس: بابلسر،پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده شیمی،ساختمان شماره 3،آزمایشگاه