دستگاه اسپکتروفلوئورومتر

دستگاه اسپکتروفلوئورومتر

 آدرس: بابلسر پردیس دانشگاه مازندران – دانشکده شیمی

کارشناس دستگاه: خانم آهنگری

تلفن تماس:   35302377-011

شماره همراه: 09113237199

 s.ahangari@umz.ac.ir                                                                           
   دانلود : فرم_مخصوص_آنالیز_فلوئورسانس.فسفرسانس.pdf           حجم فایل 562 KB
   دانلود : دستگاه_اسپکتروفلوئورومتر.pdf           حجم فایل 257 KB