دستگاه DSC

دستگاه DSC


آدرس: بابلسر  پردیس دانشگاه مازندران  دانشکده شیمی
کارشناس دستگاه:    سارا     آهنگری


تلفن: 2347-3530-011

--------------------- 

   دانلود : فرم_درخواست_خدمات_آزمايشگاهي_آناليز_حرارتي.pdf           حجم فایل 581 KB
   دانلود : گرماسنجی_روبشی_تفاضلی_DSC.pdf           حجم فایل 297 KB