دستگاه DSC

 

   دانلود : فرم_پذیرش_نمونه_جهت_انجام_آنالیز_حرارتی.pdf           حجم فایل 430 KB
   دانلود : گرماسنجی_روبشی_تفاضلی_DSC.pdf           حجم فایل 297 KB