دستگاه NMR


آدرس: بابلسر پردیس دانشگاه مازندران دانشکده شیمی

کارشناس دستگاه: مهندس محمدرضا  عزیزی

تلفن تماس:   35302318-011