دستگاه NMR

دستگاه NMR

 

 

آدرس: بابلسر پردیس دانشگاه مازندران – دانشکده شیمی

کارشناس دستگاه: مهندس محمدرضا  عزیزی

تلفن تماس:   35302318-011