دستگاه NMR

 

آدرس: بابلسر پردیس دانشگاه مازندران دانشکده شیمی

کارشناس دستگاه: آقای  عزیزی

تلفن تماس:   35302318-011