دانشکده ی شیمی -  دانشگاه مازندران

سرفصل دروس کارشناسی ارشد گرايش نانوشیمی
  
مقطع کارشناسی ارشد شیـمی شامل مجموعه ای از دروس تخصصی هر گرایش، انتخابی، سمینار و پایان نامه می باشد.
 
تعداد کل این واحدها در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی در هر گرایش 28 واحد است.

الف ) دروس الزامی گرایش نانو شیمی  10  واحد

 ب ) دروس انتخابی 12 واحد
 
ج ) پایان نامه 6 واحد
 
 

دروس جبرانی
 
     -  مبانی شیمی کوانتومی (گرایش نانو شیمی)، 3 واحد
      -  شیمی فیزیک2 (گرایش نانو شیمی)، 3 واحد
 
     -  کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی (گرایش نانو شیمی)، 3 واحد

 

تذکر1 : ضرورت گذراندن دروس جبرانی مطابق با جدول سرفصل دروس با صلاحدید و تصویب گروه تخصصی مربوطه تعیین می گردد که درصورت نیاز امکان دارد برخی دروس دیگر به عناوین فوق الذکر اضافه یا از آن حذف گردد.
   
تذکر2: لازم به ذکر است واحدها و نمرات دروس جبرانی در جمع کل واحد ها و میانگین نمرات  دانشجو محاسبه نمی شود، اما دانشجو بایستی حداقل نمره 12 را در این دروس کسب نماید، در غیر اینصورت ملزم به گذراندن مجدد آن دروس می باشد.
 

دروس الزامی تخصصی (اخذ 10 واحد الزامی است)
 - شیمی نظری ساختارهای نانو،  3 واحد- جبرانی:  مبانی شیمی کوانتومی
 - روشهای سنتز مواد نانو ساختار1،  3 واحد- جبرانی: شیمی فیزیک2  
 - شناسایی و تعیین ساختار مواد نانو1، 3 واحد- جبرانی: کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی 
 - سمينار 1
*دروس انتخابی  (12 واحد )

 

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

شیمی سطح و حالت جامد

3

شیمی فیزیک2  - جبرانی

شیمی سل-ژل

3

روشهای سنتز مواد نانوساختار- جبرانی

کاربرد سونو شیمی در تهیه مواد نانو

3

روشهای سنتز مواد نانوساختار- جبرانی

کارگاه سنتز و شناسایی مواد نانوساختار

1

روشهای سنتز مواد نانوساختار- جبرانی

نانو فناوری پلیمرها

3

روشهای سنتز مواد نانوساختار- جبرانی

نانو مواد معدنی

3

روشهای سنتز مواد نانو ساختار- جبرانی

شیمی سوپرامولکولی

3

روشهای سنتز مواد نانوساختار- و استریوشیمی- جبرانی

محاسبات کوانتومی مواد نانو ساختار1

3

شیمی نظری ساختارهای نانو- جبرانی

*شیمی معدنی پیشرفته

3

--

*شیمی فیزیک پیشرفته

3

--

*شیمی آلی پیشرفته

3

--

*شیمی تجزیه پیشرفته

3

--

* دانشجویان گرایش نانوشیمی مجاز به اخذ حداکثر دو درس از دروس پیشرفته فوق به عنوان اختیاری می باشند.

 دانلود فایل