دانشکده ی شیمی -  دانشگاه مازندران

  سرفصل دروس کارشناسی ارشد گرايش شيمي فيزيك 
  
مقطع کارشناسی ارشد شیـمی شامل مجموعه ای از دروس تخصصی هر گرایش، انتخابی، سمینار و پایان نامه می باشد.
 
تعداد کل این واحدها در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته شیمی در هر گرایش 28 واحد است.

   الف ) دروس الزامی پايه  9 واحد

   ب ) دروس الزامی تخصصی حداقل 6 واحد 

   ج ) دروس انتخابی حداکثر 6 واحد

    د ) سمینار 1 واحد

   و ) پایان نامه 6 واحد
 

تذکر1 : ضرورت گذراندن دروس جبرانی مطابق با جدول سرفصل دروس با صلاحدید و تصویب گروه تخصصی مربوطه تعیین می گردد که درصورت نیاز امکان دارد برخی دروس دیگر به عناوین فوق الذکر اضافه یا از آن حذف گردد.
   
تذکر2: لازم به ذکر است واحدها و نمرات دروس جبرانی در جمع کل واحد ها و میانگین نمرات  دانشجو محاسبه نمی شود، اما دانشجو بایستی حداقل نمره 12 را در این دروس کسب نماید، در غیر اینصورت ملزم به گذراندن مجدد آن دروس می باشد.


 
دروس الزامی پایه (اخذ 9 واحد الزامی است)
 1- شیمی معدنی پیشرفته،  3 واحد 
 2- شیمی تجزیه پیشرفته،  3 واحد
 3- شیمی فیزیک پیشرفته، 3 واحد
 
 4- شیمی آلی پیشرفته،    3 واحد    
 
دروس الزامی تخصصی (اخذ حداقل 6 واحد الزامی است)
 
- ترمودینامیک آماری 1، 3 واحد-  پیشنیاز: شیمی فیزیک پیشرفته
 
- شیمی کوانتومی 2، 3 واحد-  پیشنیاز: شیمی فیزیک پیشرفته 
- سینتیک شیمیایی پیشرفته، 3 واحد-  پیشنیاز: شیمی فیزیک پیشرفته 
 

*دروس انتخابی حداکثر 6 واحد

 

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

طیف سنجی مولکولی 1

3

شیمی فیزیک پیشرفته

الکتروشیمی پیشرفته

3

شیمی فیزیک پیشرفته

شیمی سطح

3

شیمی فیزیک پیشرفته

فتوشیمی

3

شیمی فیزیک پیشرفته

شیمی هسته ای

3

شیمی فیزیک پیشرفته و شیمی معدنی پیشرفته

خوردگی فلزات

3

شیمی فیزیک پیشرفته و شیمی معدنی پیشرفته

مباحث نوین در شیمی فیزیک

1تا 3

شیمی فیزیک پیشرفته و شیمی معدنی پیشرفته

سنتز و شناسایی کمپلکس های معدنی

4

شیمی معدنی پیشرفته

مباحث نوین در شیمی معدنی

1تا 3

شیمی معدنی پیشرفته

شیمی دارویی

3

شیمی آلی پیشرفته

مباحث نوین در شیمی آلی

1تا 3

شیمی آلی پیشرفته

سنتز پلیمرها

3

شیمی آلی پیشرفته

رادیو شیمی و کاربرد آن در شیمی

3

شیمی تجزیه پیشرفته

مباحث نوین در شیمی کاربردی

1تا 3

با نظر استاد

شیمی تابش

3

شیمی فیزیک پیشرفته و شیمی معدنی پیشرفته

کریستالوگرافی

3

شیمی فیزیک پیشرفته و شیمی معدنی پیشرفته

شیمی آب

3

شیمی فیزیک پیشرفته و شیمی معدنی پیشرفته

شیمی آلی فلزی

3

شیمی آلی پیشرفته و شیمی معدنی پیشرفته

بیوشیمی معدنی

3

شیمی معدنی پیشرفته

مباحث نوین در شیمی تجزیه

1تا 3

شیمی تجزیه پیشرفته

اصول بیوشیمی

3

شیمی آلی پیشرفته

شیمی هتروسیکلیک

3

شیمی آلی پیشرفته

مبانی شیمی پلیمر

4

شیمی آلی پیشرفته

تجزیه مقادیر بسیار کم

3

شیمی تجزیه پیشرفته

اسپکتروسکوپی تجزیه ای 2

3

اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1

کمپلکسها در شیمی تجزیه

3

شیمی تجزیه پیشرفته

کاربرد نظریه گروهها در شیمی

3

--

شیمی حالت جامد

3

شیمی فیزیک پیشرفته و شیمی معدنی پیشرفته

 

 دانلود فایل