آرایش ترمی مقطع دکتری

آرایش ترمی شیمی آلی(مقطع دکتری)

ترم

نام درس

ترم اول

NMR پیشرفته

شیمی هتروسیکلیک پیشرفته

مباحث نوین در شیمی آلی

ترم دوم

شیمی ابرمولکول­ها

سنتز پیشرفته

شیمی حالت برانگیخته

حدواسطهای فعال

 

آرایش ترمی شیمی معدنی (مقطع دکتری)

 

ترم اول

نام درس

تعداد واحد

ساختمان و پیوند در ترکیبات معدنی

3

مکانیسم واکنش های معدنی

3

 

ترم دوم

شیمی آلی فلزی عناصر واسطه

3

مباحث نوین در شیمی معدنی

2

شیمی پلیمرهای معدنی

3

سمینار 1

1

ترم سوم

سمینار 2

1

آزمون جامع

--

ترم چهارم و بعد از آن

رساله

20

 

آرایش ترمی شیمی پلیمر(مقطع دکتری)

ترم

نام درس

ترم اول

آنالیز حرارتی پلیمرها

شیمی پلیمر پیشرفته

شناسایی پلیمرها

ترم دوم

شیمی فیزیک پلیمرها

سنتز پیشرفته

مباحث نوین در شیمی پلیمر

  

 آرایش ترمی شیمی فیزیک (مقطع دکتری)

ترم

نام درس

ترم اول

دو درس از دروس زیر به همراه سمینار 1 می تواند انتخاب شود:

ترمودینامیک آماری 2 کوانتوم 3 خوردگی و حفاظت مواد ترمودینامیک جامدات شیمی فیزیک پلیمرها

ترم دوم

دو درس از دروس زیر زیر به همراه سمینار 2 می تواند انتخاب شود:

ترمودینامیک برگشت ناپذیر شیمی سطح پیشرفته آنالیز حرارتی پلیمرها کامپیوتر در شیمی ترمودینامیک جامدات

ترم سوم(یکی از دروس دو واحدی  مذکور میتواند انتخاب شود)

شیمی محاسباتی

2 واحد

ترمودینامیک محلول­ها

2 واحد

مدل سازی و شبیه سازی مولکولی

2 واحد

ریاضی در شیمی فیزیک

2 واحد

مباحث نوین در شیمی فیزیک

2 واحد

 

آرایش ترمی شیمی تجزیه(مقطع دکتری)

ترم اول

نام درس

تعداد واحد

الکتروشیمی در حلال های نا آبی  

3

روش های حرارتی و سینتیکی

3

ترم دوم

تحلیل آماری نتایج

3

روش­های رادیوشیمیایی یا روش­های نوین در آنالیز دستگاهی

3

سمینار 1

1

ترم سوم

الکتروشیمی پیشرفته

ارزش هر درس 2 واحد است و دانشجو یکی از آنها را باید انتخاب نماید

طیف سنجی پیشرفته

کمومتریکس پیشرفته

سمینار 2

1

آزمون جامع (با کسب شرایط لازم)

--