آزمایشگاه های کارشناسی و کارگاه ها

آزمایشگاه های کارشناسی

شیمی عمومی

 

شیمی فیزیک 

 

شیمی معدنی

 

 شیمی تجزیه 

 

 شیمی آلی و جداسازی 

 

 شیمی صنعتی 

 

 شیمی تجزیه دستگاهی

 

کارگاه ها

   

شیشه گری