آزمایشگاه های تحقیقاتی

 

 شیمی تجزیه

                    - اسپکتروسکپی1

                  - اسپکتروسکپی2 

 شیمی معدنی

 شیمی آلی 

                   - آلی  تحقیقاتی 1

                  - آلی  تحقیقاتی 2

                  - آلی  تحقیقاتی 3

                  - آلی  تحقیقاتی- پلیمر

 شیمی فیزیک 

                  - الکتروشیمی  و

                  - شیمی فیزیک محاسباتی

 شیمی کاربردی