گروه شیمی معدنی

مدیر گروه :  عباس اسلامي

رتبه علمی: دانشیار

صفحه شخصی: https://rms.umz.ac.ir/~abbaseslami/

 

اعضای محترم گروه شیمی معدنی

 

نام: حميد گلچوبيان

رتبه علمی: استاد

صفحه شخصی: https://rms.umz.ac.ir/~hgolchobian/

نام: نياز منادي

رتبه علمی: استادیار

صفحه شخصی: https://rms.umz.ac.ir/~Nimonadi/

 

نام: ام ليلا نظري

رتبه علمی: استادیار

صفحه شخصی: https://rms.umz.ac.ir/~onazari/