مدیر گروه :  عباس اسلامي
رتبه علمی: دانشیار

اعضای محترم گروه شیمی معدنی

نام: حميد گلچوبيان
رتبه علمی: استاد
نام: نياز منادي
رتبه علمی: استادیار

نام: ام ليلا نظري
رتبه علمی: استادیار