گروه شیمی فیزیک

Department of Physical Chemistry

مدیر گروه: عبداله عمرانی

علایق‌پژوهشی: روشهاي آناليز حرارتي، آلياژهاي پليمري، مواد كامپوزيت و نانو كامپوزيت، پوشش ها بر پايه رزين هاي اپوكسي، سينتيك تخريب حرارتي پليمرها، كريستاليزاسيون پليمرها و بيو مواد، الكتروليت ها و غشا هاي پليمري، الكتروكاتاليز و خوردگي

رتبه علمی: استاد

صفحه شخصی: https://rms.umz.ac.ir/~omrani/

 

 

اعضای محترم گروه شیمی فیزیک

نام: داود فرمان زاده

علایق‌پژوهشی: 

رتبه علمی: استاد

 

 

صفحه شخصی: https://rms.umz.ac.ir/~farmanzadeh/

 

 

نام: عفت كيانپور

علایق‌پژوهشی: شيمي سطح، جذب سطحي، گوگردزدايي، تهيه نانوساختارهاي كربني متخلخل، خوردگي

رتبه علمی: استادیار

 

 

صفحه شخصی: https://rms.umz.ac.ir/~ekianpour/

 

نام: سعيد يگانگي

علایق‌پژوهشی: شيمي محاسباتي، شبيه سازي ديناميك مولكولي سيالات، شبيه سازي مونت كارلو جذب مولكولها در محيطهاي با تخلخل نانو، شبيه سازي جذب و نفوذ مولكولها در تركيبات فلز-آلي

رتبه علمی: استاد

 

 

صفحه شخصی: https://rms.umz.ac.ir/~yeganegi/