بسمه تعالی

کارکنان دانشکده شیمی

ردیف

نام     نام خانوادگی

سمت و تلفن

تحصیلات

عکس

 

1

 

محمد       صمدیان

 

دفتر ریاست

تلفن 35302301-011

فاکس: 35302302-011

 

دیپلم

 

 

2

 

محمدرضا    گلچوب فیروزجایی

 

مدیر امور اداری

تلفن: 2340

 

کارشناسی ارشد

 

3

 

حبیب رضا  حسنی

 

مالی

تلفن: 2301

 

کارشناسی ارشد

 

 

     

 

5

 

یداله    فرخ نیا

 

مسئول تحصیلات تکمیلی

تلفن: 2312

 

کارشناسی ارشد

 

6

لیلا    پورحسین

پژوهشی

تلفن: 2314

کارشناس ارشد

 

 

7

 

صمد   طلایی فیروزجایی

 

کارپرداز

تلفن:2342

 

کارشناسی

 

 

8

 

صمد   داداشی تنکابنی

 

امور دانشجویی

تلفن: 2331

 

کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

قاسم  عرب فیروزجایی

 

مسئول انبار مواد شیمیایی

تلفن: 2348

 

کارشناسی

 

 

11

 

مرتضی    محمدزاده

 

 امین اموال

تلفن: 2349

 

فوق دیپلم

 

 

12

 

کبری    سیار

 

مسئول آموزش (کارشناسی)

تلفن: 2350

 

کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

کلثوم    رزاقی

 

مسئول دفتر گروه های شیمی

تلفن: 2323

 

کارشناسی

 

 

15

 

ولی      تقی پور

 

کارشناس مسئول آزمایشگاه آلی و جداسازی

تلفن: 2359

 

کارشناسی ارشد

 

16

محمدرضا   عزیزی امیری

کارشناس دستگاه NMR

تلفن: 2318

کارشناسی ارشد

 

17

حسن    باقرنیا

کارشناس تجهیزات آزمایشگاهی

تلفن: 2318

کارشناسی ارشد

 

18

علی    علی نژاد تیلکی

کارشناس دستگاه GC-MC

تلفن: 2377

دکتری

 

 

19

 

ماندانا   رویدل

کارشناس دستگاه اتومیک 

DSC و TGA

تلفن: 2347

 

کارشناسی ارشد

 

20

زهرا     محسنی افشار

کارشناس آزمایشگاه شیمی عمومی

تلفن: 2377

کارشناسی ارشد

 

21

فاطمه    برارجانیان

کارشناس آز- تجزیه دستگاهی

تلفن: 2375

کارشناسی ارشد

 

 

22

 

حکیمه   فضیلتی

 

کارشناس آزمایشگاه شیمی معدنی

تلفن: 2376

 

کارشناسی ارشد

 

 

23

 

مژگان   افضلی

 

مسئول کتابخانه شیمی

تلفن: 2323

 

کارشناسی ارشد

 

24

کمیل    سالاریه

کارشناس دستگاه شیشه گری و IR

تلفن: 2338

کارشناسی ارشد

 

 

25

 

ابراهیم   غلامی آقامحلی

 

آبدارخانه - انتشارات

تلفن: 2323

 

سیکل

 

 

26

 

ابوطالب   عظیمی

 

خدمات

تلفن: 2378

 

ابتدایی

 

 

27

 

موسی   رمضان نیا

 

خدمات

تلفن: 2301

 

ابتدایی

 

 

28

 

قربان   محمدعلیزاده

 

خدمات

تلفن: ---

 

ابتدایی