معاونت پژوهشی

نام: داود فرمان زاده
رتبه علمی: استاد
آدرس: مازندران- بابلسر- بلوار شهيد ذوالفقاري- ميدان ابوعلي سينا- بلوار دانشگاه- پرديس دانشگاه مازندران- دانشكده شيمي- گروه شيمي فيزيك، كد پستي: 4741695447
دانشکده: دانشكده شيمي
گروه: گروه شيمي فيزيك