معاونت آموزشی و دانشجویی

نام: شهرام قاسمي مير
رتبه علمی: دانشیار
آدرس: مازندران- بابلسر- بلوار شهيد ذوالفقاري- ميدان ابوعلي سينا- بلوار دانشگاه- پرديس دانشگاه مازندران- دانشكده شيمي- گروه شيمي كاربردي، كد پستي: 4741695447
دانشکده: دانشكده شيمي
گروه: گروه شيمي كاربردي
صفحه شخصی: https://rms.umz.ac.ir/~ghasemi/

35302301 - 011

35302388 - 011