کارشناسان دستگاه


حسن باقرنیا جلودار

پست سازمانی: مسئول فنی تجهیزات آزمایشگاهی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

تلفن: 2360-3530-011
--------------------
ماندانا رویدل

پست سازمانی: کارشناس دستگاه های جذب اتمی

TGA- DSC 

تحصیلات: کارشناسی

تلفن: 2347-3530-011
---------------------
سارا آهنگری

پست سازمانی: کارشناس دستگاه های اسپکترو

BET , AFM , STM

تحصیلات: کارشناسی

تلفن: 2347-3530-011
----------------------
کمیل سالاریه

 IR , UVپست سازمانی: کارشناس دستگاه های 

تحصیلات: کارشناسی

تلفن: 2319-3530-011
---------------------
محمدرضا عزیزی

 NMR  پست سازمانی: کارشناس دستگاه  

تحصیلات: کارشناسی ارشد

تلفن: 2318-3530-011
---------------------
دکتر علی علی نژاد تیلکی

  HPLC , GCMS   ست سازمانی: کارشناس دستگاه های

تحصیلات: دکتری

تلفن: 2362-3530-011
---------------------