کارشناسان آزمایشگاه


فاطمه برارجانیان

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 و 2

تحصیلات: کارشناسی ارشد

تلفن: 2375-3530-011
----------------------
محمد تقی پور کاردر

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه شیمی صنعتی و تجزیه دستگاهی

تحصیلات: کارشناسی

تلفن: 2333-3530-011
---------------------
ولی تقی پور

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه شیمی آلی 1 و 2

تحصیلات: کارشناسی ارشد

تلفن: 2359-3530-011
------------------------
حکیمه فضیلتی

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2

تحصیلات:کارشناسی ارشد

تلفن: 2376-3530-011
-----------------------
زهرا محسنی افشار

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه شیمی عمومی 1 و 2

تحصیلات: کارشناسی ارشد

تلفن: 2377-3530-011
-------------------