بخش اداری

 

محمدرضا گلچوب فیروزجایی

پست سازمانی: مدیر امور اداری

تحصیلات: کارشناسی ارشد

تلفن: 2340-3530-011

-------------------------------------

محمد صمدیان

پست سازمانی: مسئول دفتر

تحصیلات: دیپلم

تلفن: 2301-3530-011

فاکس: 2302-3530-011

--------------------------------

 

حبیب رضا حسنی

پست سازمانی: وام دانشجویی . درآمد دستگاه ها

تحصیلات: کارشناس ارشد

تلفن: 2342-3530-011

---------------------------


مژگان افضلی

پست سازمانی: کارشناس کتابخانه

تحصیلات: کارشناس ارشد

تلفن: 2323-3530-011

-----------------------------

لیلا پورحسین باقری

پست سازمانی: کارشناس پژوهشی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

تلفن: 2314-3530-011

---------------------------


صمد داداشی تنکابنی

پست سازمانی: امور دانشجویی و فرهنگی

تحصیلات: کارشناسی

تلفن: 2331-3530-011

----------------------


کبری سیار

پست سازمانی: کارشناس آموزش

تحصیلات: کارشناسی

تلفن: 2331-3530-011

-----------------------

محمدعلی عباسی نسب

پست سازمانی: دبیرخانه

تحصیلات: کارشناسی

تلفن: 2314-3530-011

---------------------


قاسم عرب فیروزجایی

پست سازمانی: انبار مواد شیمیایی

تحصیلات: کارشناسی

تلفن: 2348-3530-011

----------------------------


یداله فرخ نیا

پست سازمانی: کارشناس تحصیلات تکمیلی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

تلفن: 2312-3530-011

----------------------


مرتضی محمدزاده

پست سازمانی: اموال و انبار

تحصیلات: کارشناسی

تلفن: 2349-3530-011

---------------------


کلثوم رزاقی

پست سازمانی: دفتر گروه های شیمی

تحصیلات: کارشناسی

تلفن: 2350-3530-011

-------------------------


صادق غلامی

پست سازمانی: خدماتی

تحصیلات:فوق دیپلم

تلفن: 2387-3530-011

---------------------

یاسر فرخ

پست سازمانی: خدماتی

تحصیلات: دیپلم

تلفن: 2301-3530-011

----------------------


قربان محمدعلیزاده

پست سازمانی: خدماتی

تحصیلات: دیپلم