آزمایشگاه اسپکتروسکپی 1

آزمایشگاه تحقیقاتی اسپکتروسکپی1 

 دکتر عبدالرئوف صمدی میبدی