آزمایشگاه تحقیقاتی اسپکتروسکپی1 

 دکتر عبدالرئوف صمدی میبدی