آزمایشگاه شیمی آلی 3

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی 3 

خانم دکتر سکینه اصغری

خانم دکتر ربابه بهارفر