آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی 2 

دکتر رحمان حسین زاده

دکتر یعقوب صرافی