آزمایشگاه شیمی آلی 2

 

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی 2 

دکتر رحمان حسین زاده

دکتر یعقوب صرافی