آزمایشگاه شیمی آلی 1 

دکتر حشمت اله علي نژاد
دکتر محمود تاجبخش