آدرس: بابلسر- بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده شیمی

تلفن: 011،35302301   فاکس: 011،35302302

کدپستی: 95447-47416